Podmínky použití aplikace OKAMi

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají vám i nám při objednání služeb a produktů společnosti AXITERA.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli online aplikace OKAMi ze Smluv o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 

2. SLOVNÍČEK POJMŮ

2.1  Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na na webových stránkách.

2.2 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.3 OKAMi je služba - online provozovaná Poskytovatelem. Online vzdělávací platforma obsahující kurzy, které jsou doprovázeny testy nebo jinou formou ověření znalostí Uživatele. Kurzy jsou obvykle strukturovány do jednotlivých lekcí a končí testem nebo kvízem. Popis Služby a varianty užití jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele.

2.4 Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.5 Podmínkami se rozumí tyto Podmínky použití aplikace pro poskytování služby OKAMi a doplňkových služeb.

2.6 Poskytovatelem se rozumí společnost Axitera s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 083 71 741 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 113339.

2.7 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k webové aplikaci OKAMi.

2.8 Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.9 Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby prostřednictvím Webového rozhraní.

2.10 Zákonem o zpracování osobních údajů se rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

3. UŽIVATEL

Abyste mohli začít využívat službu OKAMi, je třeba provést objednávku a uhradit fakturu.

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby je provedení objednávky Uživatele na webové stránce Poskytovatele.

3.2 Objednávka se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní oznámením změny na e-mail Poskytovatele info@axitera.cz.

3.3 Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel a zaplacení částky zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci, URL adresu, uživatelské jméno a přístupové heslo do uživatelského účtu.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služby mezi námi a vámi je uzavřena okamžikem potvrzení vaší objednávky služby, kterou si zvolíte.

4.1 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:

(a) webového rozhraní

(b) e-mailové komunikace s Poskytovatelem.

4.2 Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. 

4.3 Na základě Smlouvy je Klientovi udělen přístup k obsahu platformy OKAMi v rozsahu (obvykle jako počet Uživatelských licencí) a na dobu dle Smlouvy. 

4.4  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

5.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném variantu.

5.2 Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli prodloužit předplacené období podle aktuální nabídky, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo kontaktováním zákaznické podpory. Uživatel však není oprávněn zkracovat předplacené období a žádat vrácení poměrně části peněz za nevyčerpané období.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) dni, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.

5.5 Provedením objednávky / registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,

(b) veškeré údaje, které o sobě při objednávce poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

(c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy,

(d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

(e) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Pro přístup ke Službě nebude Uživatel využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní, než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

(f) zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

(g) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,

(h) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),

(i) nebude vyvolávat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,

5.6 Pokud Uživatel poruší čl. 5.5 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je v tomto případě zároveň oprávněn poskytování Služby i pouze přerušit (např. vypnutím či zablokováním serveru a hostingu webové stránky Uživatele), a to až do okamžiku odstranění závadného stavu či jednání Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby i v případě existence důvodného podezření o porušení čl. 5.5 Podmínek. V případě, že se Poskytovatel dozví o domnělém porušení autorských či osobnostních práv třetích osob ze strany Uživatele či třetí osoby na webu Uživatele, písemně Uživatele vyzve, aby se ve lhůtě 15 dní ode dne doručení výzvy písemně vyjádřil k tomuto domnělému porušení práv.

5.7 Zrušením Užívatelského účtu dojde k:
(a) anonymizaci údajů z Administrátorského účtu z Elektronického systému OKAMi,
(b) anonymizaci údajů z Uživatelských účtů všech Uživatelů využívající Služby,
(c) ukončení zpracování osobních údajů odpovědných fyzických osob Klienta a Uživatelů za účelem Užívání Elektronického systému OKAMi.
(d) ukončení Smlouvy bez nároku na kompenzace.

 

6. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aplikace OKAMi je autorské dílo, které je chráněno právními předpisy. Součástí Smlouvy o poskytování služby je Vaše oprávnění OKAMi jako autorské dílo užívat.

6.1 Licence k přístupu a užívání Webové aplikace (licence k Službě) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu. 

6.2 Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám.

6.3 Veškerá práva k Obsahu Poskytovatele (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Webové aplikace. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Webové aplikace nebo její části. 

6.4 Uživatel není oprávněn využívat Službu k účelům odporujícím Smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem. 

6.5 Obsah Webového rozhraní, webový obsah, který se Službou souvisí, a související tištěné materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní. 

6.6 Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

 

7. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

7.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku. Podmínky pro změnu Ceníku jsou stejné jako podmínky pro změnu Podmínek.

7.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu předem na základě (zálohové) faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného variantu a frekvence platby se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak).

7.3 Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

7.4 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky o více jak sedm (7) dní.

7.5 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

7.6 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní.

 

8. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pokud není domluveno jinak, službu OKAMi si objednáváte na dobu 1 rok.

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu 1 rok, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak.

8.2 V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo podstatným způsobem poruší povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito Podmínkami nebo je v prodlení déle než 14 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

9.2 Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za využívání Služby.

9.3 Uživatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy spotřebitelem upřednostňuje Poskytovatel zaslání odstoupení od Smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele info@axitera.cz.

 

10. PROPOJENÍ LMS KLIENTA S OKAMi

10.1  Pakliže se Axitera s.r.o. a Klient dohodnou na využívání Služby OKAMi ve sjednaném rozsahu prostřednictvím LMS Klienta, uplatní se tyto Produktové podmínky, ledaže je v tomto článku 10 stanoveno jinak. V ostatním se použije s tím, že odkazem na Elektronický systém OKAMi se rozumí odkaz též na přístup k OKAMi prostřednictvím LMS Klienta, případně obsah OKAMi. Klientský profil, Uživatelský účet ani Administrátorský účet se nevytváří, ostatní ustanovení těchto Produktových podmínek se však přiměřeně použijí na přiřazování licencí v rámci LMS Klienta.

10.2  Využití služby OKAMi prostřednictvím LMS Klienta může vyžadovat předchozí součinnost na straně Klienta v podobě integrace tzv. SCORM balíčků a napojení LMS Klienta na OKAMi dle instrukcí Axitera. LMS Klient musí do OKAMi zasílat alespoň parametr LMS USER ID. Neposkytnutí součinnosti ze strany Klienta nemá vliv na nárok na úhradu ceny dle Smlouvy. Za úpravy LMS i funkčnost napojení na OKAMi odpovídá výlučně Klient.

10. 3 OKAMi eviduje počet využitých uživatelských licencí. Přiřazení uživatelské licence konkrétnímu Uživateli je odpovědností Klienta. Uživateli je Služba OKAMi v rozsahu dle Smlouvy zpřístupněna na základě zpřístupnění LMS Klienta, které je na OKAMi napojeno; okamžikem zpřístupnění OKAMi Uživateli dochází k využití uživatelské licence.

10.4 Uživatel je oprávněn používat Služby ode dne zpřístupnění ze strany Axitera a nejdéle do uplynutí Smlouvy, resp. sjednané doby poskytování Služeb, ledaže dojde k odnětí přístupu ze strany Klienta dříve.

10.5 Axitera je oprávněna zasílat na kontaktní údaje získané při uzavření Smlouvy e-mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním Služeb.

10.6 Minimální technické požadavky pro využití Služeb Klientem dle tohoto článku 10 je LMS kompatibilní se standardy SCORM 1.2 a SCORM 2004. Využitelnost Služeb závisí na konkrétním řešení LMS a technickém vybavení Klienta, a proto za využitelnost Služeb ze strany Uživatelů Axitera nijak neodpovídá.

 

11. REKLAMACE

11.1 Uživatel je oprávněn reklamovat Službu, pokud nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

11.2 Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady a to na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Můžete si vybrat bezplatné prodloužení předplaceného období, slevu z kupní ceny, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou e-mailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese podpora@axitera.cz.

11.3 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do sedmi (7) dnů. O tomto bude Uživatele informovat e-mailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů. 

11.4 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

 

12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1 V případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v odst. 6.4, 6.5 a 6.6 Podmínek, tedy  zejména pokud Uživatel OKAMi zpřístupní třetím osobám, užije OKAMi tak, že výsledkem tohoto bude porušení právních předpisů (zejména předpisů na ochranu duševního vlastnictví), nebo užije bez písemného souhlasu Poskytovatele jeho obchodní firmu, logo a další obchodní prvky, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč. 

12.2 Uživatel je odpovědný za porušení povinnosti stanovené v čl. 15 těchto Podmínek a zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

12.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dní ode dne učinění písemné výzvy Poskytovatele Uživateli, aby Uživatel uhradil příslušnou smluvní pokutu.

12.4 Bez ohledu na jakákoliv ujednání o smluvních pokutách dle těchto Podmínek má oprávněná Strana právo na náhradu újmy v plné výši.

 

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

13.1 Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.

13.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).

13.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. 

 

14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem spotřebitelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

 

15. MLČENLIVOST

15.1 Veškeré informace a skutečnosti, se kterými se Uživatel seznámí v souvislosti s poskytování Služby, které nejsou běžně dostupné v příslušných obchodních kruzích nebo které Poskytovatel výslovně označí jako důvěrné, se považují za důvěrné informace, a to bez ohledu na formu, obsah, souvislost nebo význam takové informace (dále pro účely tohoto článku Podmínek jen “Důvěrné informace”).

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

16.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. To neplatí pro Uživatele-spotřebitele.

16.3 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

16.4 Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 Občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

16.5 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.2.2023.